תנאי שימוש

תנאי שימוש לאתר טווח בטיחות

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ (להלן: "החברה") מחזיקה בבעלות בלעדית באתר האינטרנט שכתובתו https://www.safetyrange.co.il/ (להלן: "האתר").

אנו מברכים אותך  על הצטרפותך לאתר מגזין  "טווח בטיחות" על מנת להשתמש באתר, עליך לאשר את תנאי השימוש ותנאי הגנת הפרטיות אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממדיניות שימוש זו. גלישתך באתר כפופה לאמור להלן.  

מגזין "טווח בטיחות" הינו מגזין מבית החברה, אשר מפרסם את מוצרים החברה באמצעות כתבות ומאמרים בעניין בטיחות לרכב ולבית (להלן: "המגזין") והכל לאמור בתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר.

יובהר, כי אין האמור באתר מהווה יעוץ מכל סוג שהוא, ולצורך קבלת יעוץ מתאים יש לפנות למשרדי החברה בטל'  03-6911124, שם מומחי בטיחות ישמחו לסייע לכם.

הפעלת הפונקציות באתר וחווית הגלישה תלויות במערכת המותקנת במכשיר (נייח / נייד) שבאמצעותו גולש המשתמש באתר.

החברה רואה בהסכמתך לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") כהסכם מחייב בין הצדדים בעצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האתר בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים בו.

שימוש באתר ובשירותים

כל משתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש, הינו מעל גיל 18 וכשיר משפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 להתקשר בהסכם עם החברה ובתנאי שימוש אלה ו/או להתחייב משפטית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישת משתמשים לאתר ו/או לשירותים, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האתר) או את הוראות הדין, או במקרה של פגיעה או ניסיון לפגוע בהתנהלותה התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו. החברה תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האתר לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אם נחסמה גישתך לאתר כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולגלוש באתר ללא אישור החברה באופן פרטני לכך, בין אם על ידי שם משתמש אחר ו/או זהות אחרת ו/או באמצעות אחרים. לתשומת לבך כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

כללי שימוש למשתמש

הרישום והשימוש באתר נתונים לשימוש אשר נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש באתר. חל איסור לעשיית שימוש מסחרי באתר או במידע הקיים בו, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באתר, ככל ומופיעים, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שיופיעו במסכי האתר.

במסגרת השימוש באתר יש להימנע מביצוע הפעולות הבאות:

(א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers) בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה;

(ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ובזכויותיהם;

(ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר ו/או האופן שבו הוא פועל;

(ד) יצירת יצירות נגזרות , עדכוני גרסה , התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האתר;

(ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים וצדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש;

(ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ושל צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ולשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר והשירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האתר, המגזין ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים וכל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה;

(ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים וצדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר ובשירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באתר ובשירותים;

(ח) העברה באמצעות האתר והשירותים של כל וירוס מחשב, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים;

(ט) העברה באמצעות האתר והשירותים של מסר פרסומי (Spam);

(י) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באתר אשר דורש סיסמא ללא קבלת סיסמא מהחברה; וכן (יא) שימוש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי והמלא, לשמור כי כל פעילות אשר תתבצע תחת האתר באמצעות הטלפון הנייד של המשתמש או המחשב הנייד שלו תהיה חוקית; החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל המשתמש ו/או המשתמשים הנוספים למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת מכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באתר.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שנמסר לחברה, בשלב הרישום לאתר / המגזין ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האתר ו/או בהרשמה לחשבון ו/או ביחס להתקשרות המשתמש מול החברה, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  והחברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ"ל לצורך מתן השירותים (להלן בהתאמה: "המידעו – "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שים לב, אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור, אך דע כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האתר והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאתר ו/או בחשבון, מוטלת עליך החובה להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים האמורים, השינוי יחייב את החברה רק אם המידע הגיע אליה בפועל.

שמירה ושימוש בנתונים כאמור יהיו כפופים למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת כאן.  

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מולט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות. החברה מבהירה, כי כל עוד תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע (כגון חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה) וכד'.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה. לתשומת לבך , המערכות אינן מספקות בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

שימוש במידע

החברה מתחייבת להשתמש במידע שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים בו, לרבות להעדפות משתמש, כפי שמשתקף מניתוח המידע שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

החברה תשתמש במידע האישי הנאגר אצלה ליצירת קשר בעת הצורך, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שנמסרו בעת הרישום בקשר לשימוש המשתמש באתר.

בנוסף, החברה תעשה שימוש במידע האישי בכדי לשלוח למשתמש מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, מוצרים ו/או שירותים נוספים מסוג השירות נשוא ההסכם שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין (להלן: "דברי פרסומת"). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, מכל החברות ותתי הפעילויות של החברה שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בכתובת info@cobra.co.il. בפנייה זו, אנא ציין את שמך המלא ומספר הטלפון הנייד שלך.

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר, המגזין ופיתוחם, לשיפור מבנה האתר והשירותים הניתנים בו וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש של משתמשי האתר, באופן שלא יזהה את לקוחות האתר באופן אישי.

החברה תשתמש בכל מידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות החברה ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי המוזכר לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לחברה ניתן לחברה מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

כל שימוש במידע אישי אודותיך כפוף בנוסף למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המתפרסמת כאן והינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בעת השימוש באתר החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו/או טכנולוגיות דומות, המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ובמחשב של המשתמש, המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני במגזין, באתר, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ושל צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באתר ובכל הכלול בו כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ולמאמרים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של המגזין והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת המגזין, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב המגזין והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים במגזין ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת ביקור במגזין ובאתר ו/או בשירותים, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

תנאיי שירותים נוספים

השירותים המוצעים באמצעות החברה משתנים ומתעדכנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים באמצעות החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפני המשתמש תנאים נוספים במסגרת השימוש באתר, תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הגבלת אחריות

החברה מדגישה בפני המשתמש ו/או המשתמשים הנוספים, כי פעולותיה של המערכת תלויות בגורמים רבים שאינם בשליטת החברה.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר והשירותים המוצעים בו בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, ייתכן והאתר לא יהיה תמיד חסין מפני הפרעות ותקלות בפעילותו הסדירה.

למשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור.

החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי במגזין, באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בו. כל האמור בכתבות ובמאמרים אינו מהווה יעוץ מקצועי, והחברה לא תישא בכל אחריות בגין יישום רעיון ו/או הצעה ו/או כלל מהאמור בכתבות ו/או המאמרים ויישומם הינו על כתפיו של המשתמש בלבד.

החברה לא תהיה אחראית חוזית ו/או נזיקית לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו למשתמש, למשתמש הנוסף, לרכב, לנוסע או לנהג אחר ברכב בקשר עם האתר והשירות שניתן.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים והשירותים שסופקו והועברו לצדדים שלישים, ספקי השירותים מטעמה, לכל נזק, או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי המגזין והאתר ו/או משימוש בשירותים. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה למעט מה שהוסכם במפורש בתנאי השימוש.

 שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירותים.

 שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יצוין כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האתר. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האתר. המשך שימוש המשתמש באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמה וקבלת תנאי השימוש החדשים על ידי המשתמש. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש  באתר ובשירותים המוצעים בו.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בלבד. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה לחברה בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: info@cobra.co.il